Platební a obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Přihláška do kurzu nebo dětského tábora (elektronická či písemná) je závazná. Přihlášku do kurzů pro děti a juniory (3 až 15 let) může provést pouze zákonný zástupce dítěte.

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Taneční škole Coufalovi (dále jen TŠ Coufalovi) k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu nebo e-mailu adresovaného do sídla společnosti.

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o Vašem zaregistrování do kurzu spolu s bankovním účtem TŠ Coufalovi, na který provedete bankovním převodem úhradu zálohy popřípadě celého kurzovného v závislosti na typu kurzu. Termín splatnosti je do 14 dnů od zaregistrování, není-li v potvrzovacím emailu uvedeno jinak. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení kurzovného (případně zálohy).
Podání přihlášky a úhrada kurzovného jsou možné také v kanceláři Taneční školy Coufalovi, na ulici Lazecká 307/21, Olomouc v době úřední hodiny – každé úterý v čase 17:00 – 18:00 hodin.

V případě, že budete požadovat daňový (příjmový) doklad pro zdravotní pojišťovnu, je úhrada kurzovného možná pouze v hotovosti v kanceláři taneční školy v době úřední hodiny. Při platbě převodem na účet, nelze daňový doklad (fakturu) zpětně vystavit.

Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiným zájemcům.

Pokud se Váš kurz hradí v 1. lekci v hotovosti, jsou přihlášením všechny formality až do zahájení kurzu vyřízeny, kurzovné uhradíte u prezence před úvodní lekcí.

 

Stornovací podmínky

Přihlášku do kurzu nebo dětského tábora lze stornovat vždy pouze písemně zasláním e-mailu na coufalovi@coufalovi.cz nebo doporučeným dopisem na adresu TŠ Coufalovi.

Při stornování přihlášky před zahájením kurzu nebo dětského tábora je uhrazená platba vratná po odečtení stornovacího poplatku.

  1. U základních tanečních kurzů pro mládež činí stornopoplatek při odhlášení z kurzu 60 dnů a více před jeho zahájením nevratnou zálohu (zápisné), při odhlášení 59 dnů a méně před začátkem kurzu činí 50 % kurzovného.
  2. U všech ostatních kurzů TŠ Coufalovi činí stornopoplatek při odhlášení z kurzu 7 dnů a více před jeho zahájením 50 % kurzovného, při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu činí 80 % kurzovného.
  3. U letního soustředění Aerobic Coufalovi činí stornopoplatek při odhlášení ze soustředění 7 dnů a více před jeho zahájením nevratnou zálohu, při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu činí 80 % ceny soustředění.
  4. U letního příměstského nebo pobytového tábora TŠ Coufalovi činí stornopoplatek při odhlášení z kurzu 7 dnů a více před jeho zahájením 50 % ceny tábora, při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu činí 80 % ceny tábora.

Datem stornování se rozumí datum doručení stornovacího e-mailu nebo dopisu do TŠ Coufalovi.

Po zahájení akce (kurzu, soustředění, tábora) se platba (kurzovné, platba za tábor nebo soustředění) nevrací, rovná se výši stornovacího poplatku. Zahájením se rozumí datum první lekce kurzu uvedený v rozpisu lekcí. Pokud je kurz zahajován v sobotu, neděli nebo ve svátek, považuje se za den zahájení kurzu poslední pracovní den před tímto dnem.

Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce.
O udělení výjimky a vrácení kurzovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo při léčení vážného úrazu účastníka, které trvá do konce kurzu, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Udělení výjimky v tomto případě závisí na posouzení TŠ Coufalovi a účastník kurzu na ni nemá nárok. Stornovací poplatek v tomto případě činí poměrnou část za proběhlé lekce zvýšenou o 30% administrativních nákladů.

Pokud je stornovaný kurz hrazen dárkovým poukazem TŠ Coufalovi, není možné vrácení kurzovného na bankovní účet ani v hotovosti.

Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je TŠ Coufalovi oprávněna kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly TŠ Coufalovi. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se TŠ Coufalovi vrátit účastníkovi kurzu uhrazené kurzovné v plné výši.

TŠ Coufalovi je ve výjimečných případech oprávněna změnit čas a místo konání lekce nebo akce. Tuto změnu je TŠ Coufalovi povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany TŠ Coufalovi.

Při vzniku nepředvídaných okolností ze strany Taneční školy Coufalovi, bránících konání kurzů, mají účastníci nárok na navštěvování obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky nebo na vrácení kurzovného.

© 2022 Taneční škola Coufalovi

Created by MARTINSAVEL.COM