Řád taneční školy

Provozní řád Taneční školy Coufalovi pro účastníky tanečních kurzů

 

Obchodní podmínky

Přihláška do kurzu nebo dětského tábora (elektronická či písemná) je závazná. Přihlášku do kurzů pro děti a juniory (3 až 15 let) může provést pouze zákonný zástupce dítěte.

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Taneční škole Coufalovi (dále jen TŠ Coufalovi) k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu nebo e-mailu adresovaného do sídla společnosti.

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o Vašem zaregistrování do kurzu spolu s bankovním účtem TŠ Coufalovi, na který provedete bankovním převodem úhradu zálohy popřípadě celého kurzovného v závislosti na typu kurzu. Termín splatnosti je do 14 dnů od zaregistrování, není-li v potvrzovacím emailu uvedeno jinak. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení kurzovného (případně zálohy).
Podání přihlášky a úhrada kurzovného jsou možné také v kanceláři Taneční školy Coufalovi, na ulici Lazecká 307/21, Olomouc v době úřední hodiny – každé úterý v čase 17:00 – 18:00 hodin.

V případě, že budete požadovat daňový (příjmový) doklad pro zdravotní pojišťovnu, je úhrada kurzovného možná pouze v hotovosti v kanceláři taneční školy v době úřední hodiny. Při platbě převodem na účet, nelze daňový doklad (fakturu) zpětně vystavit.

Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiným zájemcům.

Pokud se Váš kurz hradí v 1. lekci v hotovosti, jsou přihlášením všechny formality až do zahájení kurzu vyřízeny, kurzovné uhradíte u prezence před úvodní lekcí.

 

Stornovací podmínky

Přihlášku do kurzu nebo dětského tábora lze stornovat vždy pouze písemně zasláním e-mailu na coufalovi@coufalovi.cz nebo doporučeným dopisem na adresu TŠ Coufalovi.

Při stornování přihlášky před zahájením kurzu nebo dětského tábora je uhrazená platba vratná po odečtení stornovacího poplatku.

  1. U základních tanečních kurzů pro mládež činí stornopoplatek při odhlášení z kurzu 60 dnů a více před jeho zahájením nevratnou zálohu (zápisné), při odhlášení 59 dnů a méně před začátkem kurzu činí 50 % kurzovného.
  2. U všech ostatních kurzů TŠ Coufalovi činí stornopoplatek při odhlášení z kurzu 7 dnů a více před jeho zahájením 50 % kurzovného, při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu činí 80 % kurzovného.
  3. U letního soustředění Aerobic Coufalovi činí stornopoplatek při odhlášení ze soustředění 7 dnů a více před jeho zahájením nevratnou zálohu, při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu činí 80 % ceny soustředění.
  4. U letního příměstského nebo pobytového tábora TŠ Coufalovi činí stornopoplatek při odhlášení z kurzu 7 dnů a více před jeho zahájením 50 % ceny tábora, při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu činí 80 % ceny tábora.

Datem stornování se rozumí datum doručení stornovacího e-mailu nebo dopisu do TŠ Coufalovi.

Po zahájení akce (kurzu, soustředění, tábora) se platba (kurzovné, platba za tábor nebo soustředění) nevrací, rovná se výši stornovacího poplatku. Zahájením se rozumí datum první lekce kurzu uvedený v rozpisu lekcí. Pokud je kurz zahajován v sobotu, neděli nebo ve svátek, považuje se za den zahájení kurzu poslední pracovní den před tímto dnem.

Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce.
O udělení výjimky a vrácení kurzovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo při léčení vážného úrazu účastníka, které trvá do konce kurzu, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Udělení výjimky v tomto případě závisí na posouzení TŠ Coufalovi a účastník kurzu na ni nemá nárok. Stornovací poplatek v tomto případě činí poměrnou část za proběhlé lekce zvýšenou o 30% administrativních nákladů.

Pokud je stornovaný kurz hrazen dárkovým poukazem TŠ Coufalovi, není možné vrácení kurzovného na bankovní účet ani v hotovosti.

Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je TŠ Coufalovi oprávněna kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly TŠ Coufalovi. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se TŠ Coufalovi vrátit účastníkovi kurzu uhrazené kurzovné v plné výši.

TŠ Coufalovi je ve výjimečných případech oprávněna změnit čas a místo konání lekce nebo akce. Tuto změnu je TŠ Coufalovi povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany TŠ Coufalovi.

Při vzniku nepředvídaných okolností ze strany Taneční školy Coufalovi, bránících konání kurzů, mají účastníci nárok na navštěvování obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky nebo na vrácení kurzovného.

 

Organizační pokyny

Pokud se chcete před přihlášením a zaplacením kurzovného do naší taneční školy nejprve podívat, jak vypadá taneční sál, jak probíhá výuka apod., můžete se přijít podívat na kurz, do kterého chcete chodit. Prosíme Vás však, abyste si návštěvu s námi předem telefonicky nebo e-mailem dohodli.

Na 1. lekci přijďte prosím s mírným předstihem cca 15 minut kvůli plynulému odbavení u prezence, kde Vám bude vystavena průkazka, opravňující Vás k účasti na jednotlivých lekcích v rámci Vašeho kurzu.

 

Termíny kurzů

Termíny kurzů pořádaných TŠ Coufalovi jsou zveřejněny na internetových stránkách www.coufalovi.cz.
Kurzy se řídí rozvrhem, vyhlášeným před začátkem běhu. Změna času a místa konání lekce je ve výjimečně nutných případech vyhrazena.

TŠ Coufalovi je ve výjimečných případech oprávněna změnit čas a místo konání lekce nebo akce. Tuto změnu je TŠ Coufalovi povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany TŠ Coufalovi.

Při vzniku nepředvídaných okolností ze strany Taneční školy Coufalovi, bránících konání kurzů, mají účastníci nárok na navštěvování obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky nebo na vrácení kurzovného.

 

Nahrazování zameškaných lekcí

Docházka do kurzu je věcí jeho účastníků a nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány. Většina kurzů se koná ve více paralelních termínech, a pokud na nějakou hodinu nemůžete přijít, vynasnažíme se Vám vyjít maximálně vstříc a nabídneme Vám náhradní termín. Na poskytnutí náhradního termínu však nevzniká přihlášením do kurzu nárok a provozovatel školy může počet poskytnutých náhrad a míst pro náhradníky regulovat dle kapacity kurzu a dalších provozních důvodů.

 

Průkazky

Průkazka je vystavena na jméno a je nepřenosná. Předkládá se službě při vstupu do sálu. Bez průkazky není možné být vpuštěn na lekci, noste ji na každou lekci s sebou. Případnou ztrátu je nutno neprodleně ohlásit, aby se zamezilo jejímu zneužití. Za vystavení duplikátu je účtován poplatek ve výši 300,- Kč.

 

Vstupní čipové karty

Pro zajištění bezpečnosti kurzistů, jsou v těch kurzech, kde nelze z organizačních důvodů zajistit dohled lektora, zapůjčovány vstupní čipové karty oproti vratné záloze 200,- Kč. Ta je vybírána v 1. lekci příslušného kurzu a v poslední lekci je po vrácení vsupní čipové karty vrácena. Maximální doba možnosti vrácení karty oproti záloze je jeden měsíc od data poslední lekce kurzu. Poté již nebude karta přijata a vybraná záloha bude použita na nákup nové čipové karty. Čipová karta umožňuje vstup do prostoru sálu 15 minut před začátkem a 15 minut po začátku každé lekce kurzu. V ostatním čase není funkční.  Její aktivace vyprší datem poslední lekce kurzu, takže nemá smysl ji uschovávat do dalšího kurzu. Vzhledem k rostoucím rizikům ve společnosti vyžadujeme, aby si vstupní kartu převzal každý kurzista. Je zakázáno cokoliv vkládat mezi vstupní dveře a zárubeň dveří nebo práh dveří jako zarážku a umožnovat tak vstup na sál komukoliv z ulice. Jedná se o bezpečnost Vaši i Vašich věcí.

 

Oblečení

Do tanečních sálů je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci, není-li určeno jinak (specielní kurzy).

Do kurzu pro středoškolskou mládež chodí účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním společenském oblečení. Pánové nemusí mít kompletní společenský oblek. Postačí vhodně sladěné sako a kalhoty doplněné košilí, kravatou nebo motýlkem. Doporučujeme měkkou a pohodlnou společenskou obuv. Rukavičky nejsou vyžadovány, jsou však výhodou. Dámy mohou obléknout šaty, halenky, sukně, kalhotové sukně nebo společenské kalhoty. Jaký podpatek zvolíte na své obuvi (doporučujeme uzavřenou špičku) je také na Vás, ale nezapomeňte, že se budete hodně pohybovat. Doporučujeme přímo taneční boty, které musí být doplněny tzv. chrániči podpatků.
Taneční škola Coufalovi každoročně připravuje pro klienty kurzů tance pro mládež – „TANEČNÍ“, ve spolupráci s některými firmami, možnost zakoupit společenské oblečení ve vybraných obchodech se slevou.

Kurzy tance pro dospělé vyžadují středně formální oblečení.

V ostatních kurzech je povoleno neformální oblečení.

Nedodržení vhodného oblečení a obutí může být důvodem pro nevpuštění na lekci či akci ze strany TŠ Coufalovi nebo jím oprávněné osoby, případně vykázání z lekce či akce.

 

Provozní řád

Kabáty a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) je nutno před začátkem lekce uložit v šatně. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů dovoleno. Ve velkém tanečním sále v RCO (kde probíhají kurzy pro mládež a závěrečný ples pro dospělé) je provozována klasická „divadelní šatna“ s obsluhou za obvyklý poplatek. Na sále St. Joseph (kde probíhají všechny kurzy kromě základních tanečních kurzů pro mládež) je u sálu zřízena malá šatna pro převlékání a přezouvání. Účastníci kurzu by neměli přinášet s sebou na lekce cenné věci nebo větší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos mají, je nutné vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Nenechávejte cenné předměty v šatně! Ušetříte tak mnoho nepříjemností nejen nám, ale především sobě.

Do sálů, ve kterých TŠ Coufalovi pořádá své kurzy a akce, je zakázáno vnášet:

  • zbraně, pyrotechniku, plechovky, PET lahve a jiné nebezpečné předměty,
  • potraviny a nápoje, mimo potravin a nápojů zakoupených v prostorách konání kurzu nebo akce,
  • omamné, návykové nebo toxické látky.

TŠ Coufalovi je oprávněna provádět při vstupu na lekce a akce kontrolu a identifikaci klientů včetně kontroly předmětů vnášených do sálu. Klientům, kteří se odmítnou podrobit této kontrole, nemusí být vstup na lekci či akci umožněn. V takovém případě nenáleží klientům jakákoli kompenzace.
Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek může být zakázán vstup na lekci či akci TŠ Coufalovi nebo mohou být v tomto stavu z lekce či akce vykázáni.

Občerstvení je zajištěno v baru u sálu. Platí zákaz konzumace vlastních nápojů. Alkohol do tanečních nepatří! Je zakázáno požívat alkohol před i během výuky.

Taneční sál i přilehlé prostory (bar, WC, šatna) jsou nekuřácké. Kuřáci mohou kouřit o přestávce před budovou.

Klientům, kteří nebyli vpuštěni na lekci či akci, nebo z ní byli v jejím průběhu vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení kurzovného či vstupného a TŠ Coufalovi není povinna poskytnout jim ani jinou formu kompenzace za lekci či akci, na kterou nebyli vpuštěni nebo ze které byli vykázáni.

Akce taneční školy (lekce kurzu, prodloužené lekce, závěrečné kolony, plesy, tančírna apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech Taneční školy Coufalovi. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních kurzů jiným než oficiálním fotografem taneční školy je dovoleno pouze se souhlasem vyučujících v daném kurzu. Kurzisté si mohou pořizovat fotografie pro osobní účely po celou dobu kurzu. Oficiální fotografie na památku budou pořizovány z První slavnostní prodloužené profesionálním fotografem.

Za dítě ve věku 3 – 15 let (dětské a juniorské kurzy) odpovídá do příchodu na lekci (i během převlékání v šatně) jeho doprovod, který dítě předá na začátku lekce lektorce či lektorovi. Během výuky (každé jednotlivé lekce) ručí za bezpečnost dítěte lektor Taneční školy Coufalovi. Po skončení výuky ručí za dítě opět jeho doprovod. Pokud dítě vyzvedává jiný doprovod, než který jej na lekci přivedl, je potřeba tuto skutečnost nahlásit lektorovi. Pokud má dítě dovoleno na lekce přicházet nebo z lekcí odcházet samostatně, je potřeba toto dovolení podepsané zákonnými zástupci předat písemně lektorovi.

Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil/a s tímto Provozním řádem Taneční školy Coufalovi a souhlasíte s jeho dodržováním.

© 2022 Taneční škola Coufalovi

Created by MARTINSAVEL.COM